A C T U                                                                                    2 0 2 1


BeeldenPark

Wij moeten weeral op zoek naar een andere woonst. Elke keer (en aan een gemiddelde van 1 maal om de 3 jaar, en dit reeds gedurende 27 jaar) een nieuw huis, een nieuw atelier, een nieuwe oplossing zoeken voor mijn sculpturen, etc. Ik ben dat beu en zou vanaf nu iets willen kopen in de plaats van weer (absurd) te gaan huren. Hetgeen we nodig hebben (atelier, terrein) is ook nogal moeilijk te vinden bij een huurwoonst. Dus kopen. Maar om te kopen heb je ofwel zelf geld nodig ofwel ga je langs bij de bank. Maar, deze laatste gaat niet snel zomaar aan een kunstenaar met onzekere inkomsten een grotere som geld verlenen, tenzij er al wat startkapitaal is. 

Dus, waarom niet wat grootser denken en steun bij elkaar proberen te zoeken om iets te kopen (om het te vergemakkelijken), iets waar iedereen van zou kunnen  genieten ... Een bescheiden huis, met groot genoeg atelier (om monumentale werken te kunnen maken) maar met park/ tuin/ terrein dat groot genoeg is om er een sculpturenpark van te maken, ... én dat publiek toegankelijk zal zijn. Een mini-culturele-plaats waar mensen kunnen komen picknicken, muziek maken, chillen, tussen de kunstwerken. Familieleden en vrienden mogen me uiteraard een symbolische steun geven (alsof je me een koffie zou trakteren mocht je me tegenkomen), maar ik hoop op een reactie vanuit het bedrijfsleven, de culturele sector, eventueel subsidies of wat dan ook, ...

In ruil voor behoorlijke financiële steun, geef ik de keuze uit een aantal beeldhouwwerken, dat spreekt voor zich. Beschouw het als een verkoop, maar het is eerder een ruil, doel is het geld voor de aanschaf van de plaats te gebruiken, uiteraard.  Geïnteresseerden kunnen me uiteraard contacteren via deze website: www.vanorbeek.com. Men zegge het alvast voort !!!  Ideeën zijn ook altijd welkom.

 

Met dank

David Vanorbeek 

&

stel dat je me wil steunen bij dit project, dit kan al via paypal: davidvanorbeek@gmail.com

Parc de Sculptures

Nous devons chercher un autre endroit pour vivre à nouveau. A chaque fois (et en moyenne une fois tous les 3 ans, depuis 27 ans déjà) une nouvelle maison, un nouvel atelier, à la recherche d'une nouvelle solution pour mes sculptures, etc. J'en ai marre de ça et j'aimerais maintenant acheter quelque chose au lieu de re-louer. Ce dont nous avons besoin est également assez difficile à trouver en tant que bien locatif. Alors achetez. Mais pour acheter, vous avez besoin d'argent!  Vous-même ou allez à la banque. Cependant, ce dernier n'accordera pas facilement une plus grande somme d'argent à un artiste aux revenus incertains, à moins qu'il n'y ait déjà un capital de départ.

Alors pourquoi ne pas penser un peu plus grand, essayer de trouver de l'argent ensemble pour acheter quelque chose, quelque chose dont tout le monde pourrait en profiter ... Une maison modeste, avec un studio assez grand (pour pouvoir faire des œuvres monumentales) mais avec parc / jardin / terrain suffisamment grand pour en faire un parc de sculptures, ... et qui sera ouvert au public. Un lieu mini-culturel où les gens peuvent venir pique-niquer, faire de la musique, se détendre, parmi les œuvres d'art. La famille et les amis peuvent bien sûr m'apporter un soutien symbolique (comme s'iels m'achetienent un café en se rencontrent), mais j'espère une réponse du monde des affaires, du secteur culturel, éventuellement des subventions ou autre, ...

En échange d'un soutien financier décent, je donne le choix d'un certain nombre de sculptures, évidament. Pensez-y comme une vente, mais plutôt comme un troc, le but est d'utiliser l'argent pour acheter l'endroit, bien compris. Les personnes intéressées peuvent bien entendu me contacter via ce site Internet: www.vanorbeek.com. Partagez la nouvelle.  Les idées sont également les bienvenues.

 

Merci,

David Vanorbeek

&

si vous voulez me soutenir ... par paypal: davidvanorbeek@gmail.com


Sculptures Park

We are looking for another place to live. Every time (at an average of once every 3 years, for 27 years already) a new house, a new studio, looking for new solutions for my sculptures, etc. I am tired of that and would, from now on, want to buy something instead of renting again and again. What we need is also quite difficult to find as a rental property. So buy. But to buy you either need money yourself or you go to the bank. However, the latest will not easily grant a larger sum of money to an artist with uncertain income, unless there is already some starting capital (which is not really the case either). So why not think a bit bigger, try to find (starting) money together to buy something, something that everyone could enjoy ... A modest house, with a large enough studio (to be able to make monumental works) but with a park / garden / terrain that is large enough to turn it into a sculpture park, ... and that will be open to the public. A mini-cultural place where people can come for a picnic, make music, chill out, among the works of art. Family members and friends can of course give me symbolic support (as if you would buy me a coffee if you run into me), but I hope for a response from the business world, the cultural sector, possibly subsidies or whatever, ... In return for decent financial support, donors can choose from a number of sculptures. Think of it as a sale, but rather it is an exchange, the aim is to use the money to buy the place, of course. Interested parties can of course contact me via my website: www.vanorbeek.com. Spread the news !!! Ideas are also welcome.

 

Thank you.

David Vanorbeek 

&

If you like to support me ... PayPal: 

davidvanorbeek@gmail.com