David Vanorbeek

 

FR ENG NL                                                             ACTU + Boutique/ Shop


Sculpteur France

+ 20 ans/ years               professional           independent              self-taught               autodidacte               


Al sinds mijn jeugd ben ik gefascineerd door de biodiversiteit in de natuur. Ik groeide op in vrijheid en in blijheid in "landelijk gebied". Met respect observeerde ik kikkers, regenwormen, muizen en insecten.

Ik bekeek de wereld vermoedelijk heel naïef maar vol bewondering. Ik wil het leven vandaag echter nog steeds zo blijven zien en geloof dat respect voor onze natuur meer dan ooit aan de orde van de dag is.

 

Sinds mijn meer dan 20 jaar ondertussen probeer ik artistieke vormen te creëren zodat het resultaat dit gevoel van respect ook bij de toeschouwers kan ontluiken of herontdekken. Door mijn sculpturen in bepaalde gekozen settings te plaatsen probeer ik een zichtbare versmelting te creëren tussen kunst en natuur.  

 

Sculpturen van insecten, spinnen, vleermuizen of kikkers spreken in deze context voor zich maar de creatie van meer (monumentaal) abstract werk is net zo overduidelijk.

 

Beeldhouwwerken voornamelijk in een natuurlijk kader presenteren, doet aandacht en respect vragen voor “onze” leefomgeving en haar biodiversiteit. Het plaatsen van een sculptuur bij een boom vestigt de aandacht op die boom. Door een standbeeld bij het water te plaatsen wordt de aandacht op het water gevestigd. In ruil daarvoor zet de natuurlijke omgeving van bergen, bomen, wolken, rotsen of water een kunstwerk onmiddellijk tot haar reële waarde. 

 

Dankbaar voor de ervaringen in mijn jeugd besef ik dat een evenwichtige omgeving de basis kan vormen van een gelukkig bestaan. Met mijn werk als beeldhouwer vraag ik aandacht, respect en gerechtigheid voor het leven op aarde, voor dieren (inclusief mensen) en voor planten. Voor anderen, door anderen. Een gezonde geest in een gezonde omgeving.

 

Ik ben autodidact en zelfstandig kunstenaar sinds 1999, ik maak metalen figuratieve -insecten- sculpturen (iets minder dan voorheen) evenals abstracte werken, klein of monumentaal, voor het interieur of de tuin, goedkoop of iets duurder. Alle werken zijn gemaakt van gerecycled metaal. De insecten waren gemaakt van ijzerdraad, de huidige werken zijn gelast. Welkom op mijn website.

 

Depuis mon enfance je suis fasciné par la biodiversité dans la nature. J'ai grandi dans la liberté et de la joie en « zone rurale». Avec respect j’ai observé les grenouilles, les vers de terre, les souris et les insectes. J’ai probablement regardé le monde très naïvement mais avec beaucoup d'admiration. Cependant, je veux consciemment continuer à voir la vie de cette façon et croire que le respect pour la nature est plus que jamais à l'ordre du jour.

 

Depuis plus de 20 ans, je cherche à créer des formes artistiques pour que les résultats puissent aussi dévoiler ou redécouvrir ce sentiment de respect chez les spectateurs.

 

En plaçant mes réalisations de sculptures dans certains décors choisis, j'essaie de créer une fusion visible entre l'art et la nature.

 

Les sculptures d'insectes, d'araignées, de chauves-souris, des grenouilles, ... parlent pour elles-mêmes.  Mais la création des sculptures abstraites (monumentales) ont la même évidence dans ce contexte.

 

En présentant mes œuvres principalement dans un « studio » naturel, je veux attirer l'attention et le respect pour “notre” environnement et la biodiversité. Placer une sculpture près d'un arbre attire l'attention sur cet arbre. Placer une statue près de l'eau attire l'attention sur l'eau. En retour, le cadre naturel des montagnes, d'arbres, des nuages, des rochers ou de l’eau met une œuvre d'art toute de suite à sa juste valeur.

 

Reconnaissante pour les expériences dans ma jeunesse, je me rends compte qu' un environnement équilibré peut fonder la base d'une existence heureuse. Avec mon travail de sculpteur, je demande l'attention, le respect et la justice pour la vie sur terre, pour les animaux (humains inclus bien compris)  et pour les plantes. Pour les autres, par les autres. Un esprit sain dans un environnement sain.

 

Je suis artiste autodidacte et indépendante depuis 1999, je réalise des sculptures d'insectes figuratives (un peu moins qu'avant) ainsi que des œuvres abstraites, petites ou monumentales, pour l'intérieur ou le jardin, pas chères ou un peu plus chères. Toutes les œuvres sont fabriquées à partir de métal recyclé. Les insectes étaient en fil de fer, l'ouvrage actuel est soudé. Bienvenue sur mon site.

Ever since my childhood I have been fascinated by the biodiversity in nature. I grew up in freedom and joy in "rural area". I observed frogs, earthworms, mice and insects with respect.

I probably looked at the world very naively but full of admiration. However, I still want to see life that way today and I believe respect for nature is the order of the day more than ever.

 

For over 20 years now, I try to create artistic forms so that the result can also awaken or rediscover this sense of respect in the spectators.

 

By placing my sculptures in certain chosen settings, I try to create a visible fusion between art and nature.

 

Sculptures of insects, spiders, bats or frogs speak in this contexte for themselves,  but the creation of more (monumental) abstract work is just as obvious.

 

Presenting my works mainly in a natural context calls for attention and respect for “our” environment and its biodiversity. Placing a sculpture near a tree draws attention to that tree. Placing a statue near the water draws attention to the water. In return, the natural environment of mountains, trees, clouds, rocks or water immediately converts a work of art to its real value.

 

Grateful for the experiences in my youth, I realise that a balanced environment can form the basis of a happy existence. With my work as a sculptor I demand attention, respect and justice for life on earth, for animals (including humans) and for plants. For others, by others. A healthy mind in a healthy environment.

 

I am self-taught and independent artist since 1999, I make metal figurative -insect- sculptures (slightly less than before) as well as abstract works, small or monumental, for the interior or the garden, cheap or slightly more expensive. All works are made from recycled metal. The insects were made of iron wire, the current works are welded. Welcome to my website.Abstract and figurative metal art sculptures

EXPO PERMANENT de sculptures et de textiles contemporaines @ domicile

Metal art pour jardin / garden et intérieur 

Textile ART

Sculpteur en France, Sculptor in France.


Art Abstraites 

Oeuvres Figuratives

                                            

 

                                 ACTU ==> --- PROJECT --- --- --- --- ---

                                      ==> --- BOUTIQUE / SHOP --- --- ---


sculpture fly mouche vlieg beeldhouwwerk ijzerdraadsculpture sculpture en fil de fer iron wire sculpture

Enkele plaatsen waar ik tentoon stelde of werk aan verkocht 

Certains endroits où j'ai exposé ou vendu des œuvres

Some places I exhibited or sold work to


Artist, Languedoc-Roussillon, Aude

DⒶⓋID ⓋⒶNORBEEK

Enjoy your visit and if you like it, why not support me with a symbolic  TIP

Bonne visite et si vous l'aimez, pourquoi ne pas me soutenir avec un  POURBOIRE symbolique 

 


Share / Partager