Bitcoin, a path to artistic freedom?

Bitcoin: The Enchanting Force behind Our Artistic Project?

art and bitcoin

For a long time, I have been dedicated to realizing my dream of establishing an inspiring space that showcases both my sculptures and the textile artworks created by my wife, Natalie. Our vision is to create a public venue that fosters culture, creativity, and respect for nature.

 

Our project involves the development of a sculpture park with indoor spaces where visitors can immerse themselves in Natalie's beautiful textile artworks and explore my smaller sculptures. If feasible, we also aim to occasionally feature the works of fellow artists, promoting a diverse range of artistic expression.

 

However, securing financial support remains a challenge. Despite the reassuring words from local politicians about their commitment to supporting cultural initiatives in rural areas, I have yet to receive any response. Even after reaching out to 450 town halls via email, it seems as if my message is not being heard.

 

To fund my project, I initiated a crowdfunding campaign, but unfortunately, it has not yielded the desired results thus far. I have also attempted to participate in projects that acquire art for public spaces, but sometimes there seems to be an element of favoritism involved, and navigating through such applications requires specific expertise.

 

I have a vast collection of artworks available for sale, and companies that choose to make purchases can benefit from fiscal advantages. My intention is not to simply ask for money, as I believe I have enough works to reach the required amount of €150,000. However, forcing matters is not a viable solution.

 

I have been discussing this project on social media for two years, yet I have not achieved a breakthrough. Additionally, I ventured into crypto investments a year and a half ago, but I made the typical beginner mistakes. Nevertheless, I remain convinced that Bitcoin could potentially become a "partner" for our project.

 

To realize the sculpture park, companies and Bitcoin represent our potential saviors. Companies that support us by purchasing significant artworks will be acknowledged at the park's entrance and across our communication channels.

 

Join us in bringing this artistic dream to life and creating a space where art, nature, and engagement converge. Visit our website for more information and discover how you can contribute to this exceptional project.

Le Pouvoir Enchanté de Bitcoin : Un Chemin vers la Liberté Artistique?

Depuis longtemps, je me consacre à la réalisation de mon rêve d'établir un lieu inspirant qui met en valeur à la fois mes sculptures et les œuvres textiles créées par mon épouse, Natalie. Notre vision est de créer un espace public qui favorise la culture, la créativité et le respect de la nature.

 

Notre projet consiste à développer un parc de sculptures avec des espaces intérieurs où les visiteurs pourront se plonger dans les magnifiques œuvres textiles de Natalie et explorer mes sculptures plus petites. Si cela est possible, nous souhaitons également mettre en avant, de temps en temps, les œuvres d'autres artistes, afin de promouvoir une diversité d'expressions artistiques.

 

Cependant, obtenir un soutien financier reste un défi. Malgré les discours rassurants des politiciens locaux sur leur engagement à soutenir les initiatives culturelles dans les zones rurales, je n'ai toujours reçu aucune réponse. Même après avoir contacté 450 mairies par courrier électronique, il semble que mon message ne soit pas entendu.

 

Pour financer mon projet, j'ai lancé une campagne de financement participatif, mais malheureusement, elle n'a pas encore donné les résultats escomptés. J'ai également essayé de participer à des projets d'acquisition d'œuvres d'art pour les espaces publics, mais il semble parfois y avoir une certaine partialité, et il est nécessaire de posséder une expertise spécifique pour naviguer dans de telles démarches.

 

J'ai une vaste collection d'œuvres d'art disponibles à la vente, et les entreprises qui choisissent d'acheter peuvent bénéficier d'avantages fiscaux. Mon intention n'est pas de demander simplement de l'argent, car je pense avoir suffisamment d'œuvres pour atteindre le montant requis de 150 000 €. Cependant, forcer les choses n'est pas une solution viable.

 

Je parle de ce projet sur les réseaux sociaux depuis deux ans, mais je n'ai pas encore obtenu de percée significative. De plus, je me suis lancé dans des investissements en crypto il y a un an et demi, mais j'ai fait les erreurs typiques des débutants. Néanmoins, je reste convaincu que Bitcoin pourrait potentiellement devenir un "partenaire" pour notre projet.

 

Pour concrétiser ce parc de sculptures, les entreprises et Bitcoin représentent nos sauveurs potentiels. Les entreprises qui nous soutiennent en achetant des œuvres d'art importantes seront reconnues à l'entrée du parc et sur l'ensemble de nos supports de communication.

 

Joignez-vous à nous pour donner vie à ce rêve artistique et créer un espace où l'art, la nature et l'engagement se rejoignent. Visitez notre site web pour plus d'informations et découvrez comment vous pouvez contribuer à ce projet exceptionnel.

De betoverende kracht van Bitcoin: een pad naar artistieke vrijheid?

🌳 Als gepassioneerde beeldhouwer ben ik al lange tijd bezig met het realiseren van mijn droom: het oprichten van een inspirerende plek waar zowel mijn sculpturen als de textiele kunstwerken van mijn vrouw, Natalie, tentoongesteld worden. Onze visie is om een openbare ruimte te creëren die cultuur, creativiteit en respect voor de natuur bevordert.

 

Ons project omvat de ontwikkeling van een beeldenpark met binnenruimten waar bezoekers kunnen genieten van de prachtige textiele kunstwerken van Natalie en mijn kleinere beeldjes. Indien mogelijk willen we ook af en toe het werk van bevriende kunstenaars verwelkomen, waardoor een diversiteit aan artistieke expressie ontstaat.

 

Financiële steun blijft echter een uitdaging. Ondanks de mooie woorden van lokale politici en hun vermeende steun voor culturele initiatieven in landelijke gebieden, heb ik tot op heden geen enkele reactie ontvangen op mijn oproepen. Zelfs na het sturen van e-mails naar 450 gemeentehuizen lijkt het alsof mijn boodschap niet gehoord wordt.

 

Om mijn project te financieren, ben ik een crowdfundingcampagne gestart, maar helaas heeft dit tot nu toe niet het gewenste resultaat opgeleverd. Ook heb ik geprobeerd deel te nemen aan projecten die kunst aankopen voor openbare gelegenheden, maar daar lijkt soms vriendjespolitiek een rol te spelen, en het invullen van dergelijke aanvragen vereist specifieke kennis.

 

Ik heb een grote collectie kunstwerken te koop, en bedrijven die besluiten kunst aan te schaffen kunnen hiervoor fiscale voordelen genieten. Mijn doel is niet om geld te bedelen, want ik geloof dat ik genoeg werken heb om het benodigde bedrag van €150.000 te halen. Maar het is niet eenvoudig om zaken te forceren.

 

Al twee jaar lang deel ik mijn project op sociale media, maar tot nu toe heb ik geen doorbraak bereikt. Daarnaast ben ik anderhalf jaar geleden begonnen met crypto-investeringen, maar ik heb de typische beginnersfouten gemaakt. Niettemin blijf ik ervan overtuigd dat bitcoin mogelijk een "partner" kan worden voor ons project.

 

Om het beeldenpark te realiseren, zijn bedrijven en bitcoin onze potentiële redders. Bedrijven die ons steunen door belangrijke werken aan te kopen, zullen vermeld worden bij de ingang van het park en in al onze communicatiemiddelen.

 

Help ons om deze artistieke droom tot leven te brengen en samen een plek te creëren waar kunst, natuur en betrokkenheid samenkomen. Bezoek onze website voor meer informatie en ontdek hoe jij kunt bijdragen aan dit bijzondere project.